കോവിഡ് 19 ന്‍റെ സാമൂഹിക -സാമ്പത്തിക ആഘാതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിനായുള്ള ചോദ്യാവലി (Study on Socio Economic Impact of Covid)

Home » News & Notifications »  കോവിഡ് 19 ന്‍റെ സാമൂഹിക -സാമ്പത്തിക ആഘാതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിനായുള്ള ചോദ്യാവലി (Study on Socio Economic Impact of Covid)

Posted on : 2021-Oct-25

 Click Here for Google Form - Questionnaire